Spartan 05/17/2018 (Thu) 14:33:33 No.268124 del
>>268119
do u kno da wae?