Anonymous 12/14/2021 (Tue) 10:12:57 No.7716 del
>>7715
Is that guy Thomas Tomato?