Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 08/17/2022 (Wed) 18:17 No.1271 del
(20.73 KB 300x393 2530117_18[1].jpg)