Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/14/2022 (Mon) 10:33 No.1435 del
(15.58 KB 171x256 04_50agsizenew[1].jpg)