NEET 08/04/2022 (Thu) 07:48:41 No.570921 del
>>570919
He'll be wearing those tonight.