NEET 08/04/2022 (Thu) 12:23:31 No.571150 del
>>571141
I care a bit.