NEET 09/22/2022 (Thu) 23:48 No.596167 del
(221.92 KB 1242x1530 FdH-O5SXkAA0ET_.jpg)
Bosnian girl smoking a cigarette during Yugoslavian war, 1992