Путин хуйло 11/19/2023 (Sun) 17:34 Id: 514ec5 No.360936 del
>>360935
Причина баха?