Ziemniak 07/10/2024 (Wed) 19:56 No.3860 del
>>3848
https://youtube.com/watch?v=aO7yO24g-Xs [Embed]