/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.22 MB 1200x1684 santa-zamenhof.png)
Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:06:14 [Preview] No. 47
Verku ion! Esperantujo havas maltro da originalajn verkojn por atingi la finan venkon. Ni kaj devas verki Esperante, kaj devas verki bonege. Eble se ni faros tion ĉi, pli normaluloj aliĝos nian ujon. Kion vi verkas pro la fina venko?


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:11:34 [Preview] No.48 del
(39.52 KB 720x961 1521711906043.jpg)
Kion venke verkis vi?


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:27:53 [Preview] No.52 del
>>48
Mi ŝatas murskribaĉi Esperante. Mi skribas "lernu.net" sur murojn en mia urbo. Kiam scivolemuloj vidos miajn skribaĉaĵojn, si eble eklernos. Mi bildiĝos ĝin je la sekva fojo, por afiŝi tie ĉi.


Anonymous 12/29/2020 (Tue) 21:58:26 [Preview] No.56 del
>>48
Mi verkis sur la pugo de vian panjon kun ĉuro mia


Anonymous 01/02/2021 (Sat) 09:13:45 [Preview] No.64 del
Spektu kaj ĝuu!
Verku finvenkeTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return