/horror/ - Breaking the Occult Deception

Conspiracy, Memes, Research

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


reincarnation conspiracy Anonymous 08/27/2020 (Thu) 21:34:24 [Preview] No. 4075
Here's an interesting one it's on 4dforum.org/case=studies/ weird reincarnation brainwashing world domination stuff


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 00:53:57 [Preview] No.4076 del
>cthulhuforamerica
that site reminded me of this funny enough pic related. I hope to god some of that stuff is tongue and cheek.
>legalize human sacrifice
>cult aspect
then again i named this board /horror/ that automatically mascotizes cthulhu so doodaloo to you (tenticle hand guesture of fingers writhing over mouth)


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 01:30:31 [Preview] No.4078 del


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 03:51:01 [Preview] No.4083 del
(14.31 KB 474x248 cthulu4.jfif)
The meme is a fake Cthulu for pres, there's a site that sells tshirts and stuff. The reincarnation site isn't a joke though.


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 04:18:15 [Preview] No.4084 del
(308.79 KB 840x584 1598673470.png)
>>4083
>>4083
its very interesting. You never know but that is the thing most likely it would be a random chinese or indian in a reincarnation just statistically. But then theer is a theme of dynamic persona's and whatnot living throughout time.


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 04:18:40 [Preview] No.4085 del
>>4084
there*


Anonymous 08/29/2020 (Sat) 21:51:54 [Preview] No.4091 del
(31.02 KB 470x200 dark-city.jpg)
Statistically speaking yes. There are people being born every minute. But the number of examples here and the consistent chart matching and similar facial characteristics. The idea is that certain people are being moved around and put into different places to be used in a grand scheme.


Anonymous 10/22/2020 (Thu) 23:43:34 [Preview] No.4143 del
(1.52 MB 1682x2651 kkk.png)
ƈԋყʅԃҽ Ⴆʅυԃɱαxȥƚȥҽɾȥ ...ԃσƚԋ ƚԋιxƚԋ ʅσσƙƙƙ ɾιƚҽ ƚσυ ყσσ? αɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾԃԃԃԃԃԃԃɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾҽҽҽҽҽҽҽҽҽҽҽҽɳσσσσσƈυɱ ʅҽ ɯყɳҽȥ σʋ ƚҽԋ ʂϙυιԃȥԃȥȥ. ι ԋυɾԃ ყυ ʅιҽҽƙƙƙ ɱυԃƙιρȥ ȥσ ҽყҽ ƙҽҽρ ɾσƙƙҽɳ ʅιҽƙ ԃσƙƙҽɳ ƙƙƙɾყρρρ ɯαʅƙƙƙιɳ σɳ ყαɾ ƈαɾɾɾɾɾɾ ԃҽαʅҽɾʂԋιρȥȥȥ. αιɳ'ƚ ɳσ Ⴆυԃɠҽƚ 2 ʅҽɠιƚ ϝσɾ ԃιȥ ɱαȥσɳιƈ ϝυƙƙʂԋιιƚƚ ʂσ ɠҽƚ ɯιƚ ƚԋҽ ɳιɠ σɾ ყҽɾ σɯɳ ɠɾαʋʋҽȥ ყҽ ԋαԃ ԃιɠ ɠҽƚƚιɳɠ zuıs ɹnoʎ ɟo llɐ ɥʇıʍ ɯıɹq ǝɥʇ oʇ pǝllıɟ . ʂʅαυɠԋƚҽɾιɳɠ ιɳɳσȥҽɳȥ ϝσɾ ρυȥȥყ ɯιɳҽ. αɳԃ ƚԋҽȥҽ ɳιƙƙαȥ ԃҽɯ ιʂ ƚαʅƙαႦσυƚ ρυȥȥყ αɳԃ ɯιɳҽ αႦσυƚ ყα ʂҽƙɾҽƚ ȥσƈιƚҽҽ ƚԋαƚ ιʂ α ʅιαႦιʅιƚყ ƚσ ყαɾ αႦιʅιƚყ ƚσ ƈσɳƚιɳυҽ ყσυɾ ƈɾιɱҽʂ αɠαιɳʂƚ ԋυɱαɳιƚყ ҽʋҽɳ ιɳ ƚԋҽσɾყ. ɳɯσ ιʂ ɳσƚ ʅҽҽɾιɳɠ ყσυɾ ρҽҽɾιɳɠ ɯιƚԋ ρυɳƙƙȥ ƚσ ɠҽƚ ƈԋҽɯɳ υρ ιɳ ƈԋυɳƙȥȥ Ⴆყ ƈɾҽαƚυɾҽȥ σϝ ԃҽҽρ. ႦυႦႦʅιɳɠ ɯҽҽρȥ ɳҽʋҽɾ ƚσ ʂυɾϝαƈҽ. ყσυ ρҽσρʅҽ ԃҽȥҽɾʋҽ ƚԋιʂ ϝσɾ ყσυ ʂσʅԃ ɯԋαƚ ყσυ ʂƚιʅʅ ɯαɳƚҽԃ ƚσ ƙҽҽρ. ყσυɾ ʂσυʅ ιɳ α ԋσʅҽ ɠҽƚƚιɳɠ ɱυʂԋҽԃ ιɳƚσ ϝυƈƙႦσι ρυԃԃιɳ. ԃιʂ ɠσɳҽ Ⴆҽ ɠυԃ ɯԋҽɳ ι ԃσ ɯԋαƚ ι ʂԋσυʅԃ σϝ ɯԋҽɳ ι ʂαɯ αɳ αႦυʂҽ σϝ ιɳƚҽɾρʅυƚσɳιƈ ʂყʂƚҽɱʂ σϝ ιɳƚҽɾԃҽɱҽɳȥισɳαʅ ƚԋιɳƙ. 𝔴𝔢𝔩𝔩 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔪𝔢𝔞𝔫𝔷 𝔡𝔞 𝔱𝔥𝔢 𝔭𝔬𝔴𝔢𝔯𝔷 𝔬𝔣 𝔥𝔢𝔩𝔩 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔫𝔬 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢𝔷 𝔱𝔬 𝔡𝔴𝔢𝔩𝔩 𝔢𝔵𝔠𝔢𝔭𝔱 𝔣𝔬𝔯 𝔦𝔫 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔥𝔢𝔩𝔩 𝔬𝔳 𝔪𝔦𝔫𝔡𝔷𝔷 𝔲𝔫𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔱𝔬 𝔲𝔰𝔢 𝔱𝔥𝔢𝔪 𝔟𝔲𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔶 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔤𝔯𝔦𝔫𝔡 𝔶𝔢𝔯 𝔪𝔢𝔫𝔱𝔞𝔩 𝔪𝔢𝔩𝔩𝔬𝔫 𝔱𝔬 𝔱𝔥𝔢 𝔯𝔶𝔫𝔢 𝔣𝔬𝔯 𝔬𝔟𝔢𝔶𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔫𝔡 𝔯𝔢𝔷𝔭𝔢𝔨𝔨𝔱𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔞𝔰𝔷𝔬𝔫𝔦𝔠 𝔨𝔯𝔞𝔣𝔱 𝔣𝔯𝔲𝔪 𝔫𝔞𝔬 2 𝔡𝔞 𝔢𝔫𝔡 𝔬𝔳 𝔪𝔞𝔫𝔨𝔦𝔫𝔡. 𝔘𝔫𝔩𝔢𝔷𝔷 𝔶𝔬𝔲 𝔩𝔢𝔳𝔢 𝔣𝔯𝔢𝔢𝔪𝔞𝔷𝔬𝔫𝔯𝔢𝔢. 𝔞𝔩𝔩 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢𝔢 𝔦𝔪𝔢𝔡𝔦𝔞𝔱𝔩𝔶 ყσυɾ ρȥყσρʂȥ αɾҽ ɯҽαƙƙƙ.Yσυɾ ɱαɠιƈ ιȥ ɱყɳҽ αɳԃ ι ɠιʋҽ ιƚ Ⴆαƈƙ ƚσ ƚԋҽ υɳιʋҽɾȥҽ αɳԃ ʝҽʂυʂ ƈԋɾιʂƚ. αɳԃ ҽʋҽɾყ ๏Ⓣ𝕙𝒆尺 ԋҽɯɯɱαɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳɳ Ⴆҽιɳɠ. ყα ƙɳα ɯԋαααα ɱҽαɳ? ყα ɱҽ𝒆αɳ?


Anonymous 10/23/2020 (Fri) 00:08:45 [Preview] No.4144 del
ᵍᵉᵗ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ⁿⁱᵍ ᵐᵉᵃⁿˢ ᵍᵉᵗ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐᵉˢ. ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ʳᵉˢᵖᵉᶜᵗ ᶠʳᵉᵉᵐᵃˢᵒⁿʳʸ. ˡᵉᵃᵛᵉ ᵐᵃˢᵒⁿⁱᶜ ˡᵒᵈᵍᵉˢ. ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ʳᵉˢᵖᵉᶜᵗ ᶠʳᵉᵉᵐᵃˢᵒⁿʳʸ. ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ʳᵉˢᵖᵉᶜᵗ ᵐᵃˢᵒⁿⁱᶜ ᵖʳᵉᶜᵉᵖᵗˢ ᵃⁿʸᵗʰⁱⁿᵍ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵏⁱⁿᵈ.
♗♜【YOU[🐙]HAVE[🐙]BEEN[🐙]WARNED】♜♗


Anonymous 11/01/2020 (Sun) 18:29:41 [Preview] No.4162 del
♗🐨 Ŵ卄𝔞Ⓣ Ⓘ𝕤 tħⓘѕ? ๓ⓐ𝐬𝕠ᶰᶤ℃ 匚𝕖R𝓽i𝕗ι𝕔卂Ş Ⓕ𝓞𝓻 𝓑𝐞ⓘŇ𝓰 𝓪 şⓆ𝐮Ⓘ𝔡𝕝ί𝐍Ğ? ŦĤ𝕚𝓼 เş 𝓜αรỖηι𝐜. 🐍♛


Anonymous 11/15/2020 (Sun) 09:17:36 [Preview] No.4177 del
● คггггг ץєฬฬ รєгเ๏ยรร? 𝙨𝙥𝙡𝙚𝙪! เŦŦ Շเร ฬђคՇ ץ๏ย ฬคภՇՇՇ ฬคร ςย๓ Շђєภ ฬђץ ๔เ๔รՇ ץ๏ย ﻮ๏ ๒єђเภ๔๔ Շђץ ๒คςאк Շ๏๏ Շгץ คภ๔ รՇ๏קק ฬђคՇ ץ๏ย ђค๔รՇ รՇคгՇє๔? Շђє ภเﻮﻮยร คฬคкєภร Շ๏ ค ŦгเﻮђՇเภﻮ ฬ๏гɭ๔ Ŧ๏г Շђє ςยɭՇ. Շђє ภเﻮﻮยร คฬคкєภร Շ๏ ค ภєฬ ђ๏קє Ŧ๏г ค ŦยՇยгє. Շђє ภเﻮﻮยร คฬคкєภร Շ๏ ץ๏ยг รςђє๓єร. ץєร ץ๏ยг รςђє๓єร. Շђє ภเﻮﻮยร เร ђєгє Շђє кгคкєภ гєɭєครє๔ ๒ยՇ Ŧ๏г ฬђ๏๓? ђย๓คภเՇץ ภ๏Շ єשเɭ. ภ๏Շ єשเɭ ๒ยՇ ๏Ŧ ɭเﻮђՇ. ץєร.... Ŧг๏๓ ๔คгкภєรร Շ๏ ɭเﻮђՇ Շђє ภเﻮﻮยร คฬคкєภร. ฬ⊗кє!!! ◯Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply