/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(59.27 KB 623x332 nage.png)
(98.26 KB 1364x488 stars.png)
Türkiye Devlet kadrolarındaki hiziplerin doğru ayrımı nedir ? Anonymous 09/27/2022 (Tue) 11:28 [Preview] No. 200
https://twitter.com/Nagehanalci/status/1572616328430882816

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde Milliyetçi,Muhafazakar,Atatürkçü ve İslamcı diye hiziplerin olduğu söylenir.

Devletin içinde Milliyetçi,Muhafazakar,Atatürkçü ve İslamcı diye hiziplerin olduğu yalanı MOSSAD tarafından uydurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kadrolarında sadece iki hizip vardır; Kripto-Yahudiler ve Müslümanlar

MOSSAD'ın içi boş algı oyunlarına kanmanın lüzumu yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herhangibi bir memuru ya Kripto Yahudidir ya Müslümandır. Laga luga yapmaya gerek yoktur.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 11:35 [Preview] No.201 del
Müslümanlar MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasının lağvedilmesi ve kripto-Yahudilerin tövbe edip Müslüman olması için Allah'a dua etmelidir.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 13:20 [Preview] No.202 del
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki Müslümanlar beyaz tenli kripto Yahudileri fark edebildiğinden ötürü FETÖ=MOSSAD Türkiye Cumhuriyeti Devletine sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 13:25 [Preview] No.203 del
2002 öncesi dönemde MOSSAD ajanları çok rahat bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı alabiliyordu. 2002 öncesi dönemde Türk vatandaşlığı alan MOSSAD ajanları günümüzde aktif bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki Müslümanlar beyaz tenli kripto Yahudileri fark edebildiğinden ötürü FETÖ=MOSSAD Türkiye Cumhuriyeti Devletine sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return