/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(221.02 KB 1898x2110 1661795250849 (1).jpg)
Anonymous 10/03/2022 (Mon) 14:50 [Preview] No. 219
Derin İstihbaratçı anona bir soru Tunay Eren Uyar'ın götü neden bu kadar yanıyor? Neden enik19 olarak onun götünü bu kadar yakıyorum açıklar mısın?


Anonymous 10/03/2022 (Mon) 18:02 [Preview] No.221 del
istihbaratçı değilim.

onu "mossada çalışıyorum" diyen https://tr-tr.facebook.com/lutfi.u.tekin e sorTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return