/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(48.07 KB 766x400 images (1).jpeg)
(46.54 KB 554x554 images (2).jpeg)
Anonymous 10/15/2022 (Sat) 06:42 [Preview] No. 254
Bilgili anondan adrenochrome ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Hollywood celebrities kullanıyor mu? Yoksa bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar halka,gözlerini morartıp "bakın burada böyle şeyler oluyor" diye.


Anonymous 10/15/2022 (Sat) 07:59 [Preview] No.255 del
Bu konularda bilgi sahibi değilim onu bana "MOSSAD'a çalışıyorum" diyen https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin 'e sorun.


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 07:27 [Preview] No.273 del
Anon ritüeller ile ilgili bilgiler verebilir misin?


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 13:57 [Preview] No.280 del
>>273

onu da "MOSSAD'a çalışıyorum" diyen https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin 'e sorun


Anonymous 11/06/2022 (Sun) 11:14 [Preview] No.300 del
(190.39 KB 1000x600 Fg0FAJiWAAI-0q6.jpeg)
Ahmet Altan yaptığı saygızlığın bedelini ödedi.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return